Menu

Vedtægter for GSGIF

 
 
§ 1
1 Foreningens navn er GSG&IF - Gund­sølille- Skytte– Gymnastik- og Idrætsforening.
2 Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.
§ 2
1 Foreningens formål er under de bedst mulige forhold at v­are­ta­ge medlem­mernes interesser indenfor forskellige idræts­grene, og i vi­dest muligt omfang at virke for frem­me af idrætten, såvel inden som udendørs, her­under ved af­hol­delse af kurser og foredragsvirksom­hed samt soci­alt sam­vær.  
§ 3
1 GSG&IF kan deltage samlet eller med enkelte af­delinger som medlem af idrætsorganisationer på amts - og landsplan.
2 I sager der vedrører Dansk Idrætsforbund, har kun med­lemmer af speci­al­forbund under DIF stem­meret.
§ 4
1 Som medlem af GSG&IF kan optages alle, som ønsker at delta­ge i en akti­vitet.
Som passiv medlem kan optages enhver, der har interesse for for­enin­gen
2 Hvis et medlem ønsker at udtræde af GSG&IF i løbet af en sæs­on, skal meddelelse herom gives til afdelingskassereren SKRIFT­LIG. Forfalden og betalt kontingent refunderes ikke.
3 Når et aktivt medlem ikke har betalt forfalden kontingent i 2 måne­der, kan vedkommende udelukkes fra al delta­gelse og alle arrangemen­ter i GSG&IF, indtil restancen er betalt.
4 På forslag til bestyrelsen kan et medlem udnævnes til æres­medlem.
§ 5
1 For hver aktivitet, der dyrkes indenfor GSG&IF oprettes en afde­ling til varetagelse af den pågældende aktivitets sær­lige interes­ser, her­under fastlæggelse af akti­vi­tetsniveau. Be­styrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, sammenlægge flere akti­vi­teter til en afdeling.
2 Til formidling af kontakten til medlemmerne udgives mindst 4 gange år­ligt et foreningsblad "KVAR­TALSNYT ". Bladet fører selvstæn­digt regn­skab.
§ 6
1 Beslutninger i den enkelte afdeling træffes på et med­lems­mø­de i afde­lin­gen. Medlemsmøde afholdes 1 gang år­ligt, 1 måned før hoved­foreningens generalforsamling. Ind­kaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i offent­lig op­slag. Indkaldelse skal tilgå GSG&IF's be­styrel­se og for­retnings­udvalg, som har ret til at overvære medlemsmø­det. Referat af medlemsmødet tilsendes formanden for GSG&IF inden 14 dage fra mødets afholdelse.
2
 Medlemsmødet skal have følgende dagsorden.:
1.   Valg af dirigent
2.   Valg af protokolfører
3.   Beretning om afdelingens virke i det forløbne år – herunder redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner for det kom­mende år.
4.   Redegørelse for afdelingens økonomiske resul­tat på gr­und­lag af de gennemførte aktiviteter.
5.   Fremlæggelse af budget.
6.   Behandling af indkomne forslag.
7.   Valg af afdelingsudvalg, iht. stk. 6, samt valg af 2 med­lemmer til aktivitetslisten.
8.   Eventuelt
3 Stemmeret på medlemsmødet har alle afdelingens fremmødte ak­tive og passive medlemmer, der på mødedatoen er fyldt 14 år, og som ikke er i restance med kon­tingent eller andre medlemmet pålagte bidrag til for­enin­gen.
4 Repræsenterende medlemmer fra GSG&IF's bestyrelse og for­ret­ningsud­valg har ingen stemmeret.
5 Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal være tilstillet afdelingsformanden senest 8 dage før medlemsmø­dets afhol­del­se.
6 Den enkelte afdelings afdelingsudvalg skal bestå af mindst 3 medlemmer.: Formand, kasserer, og sekretær, der alle vælges på det årli­ge med­lems­møde blandt afdelingens medlemmer.
Formand vælges for 1 år
Kasserer vælges for 2 år (ulige år)
Sekretær vælges for 2 år (lige år)
7 Afdelingsudvalget er bemyndiget til at nedsætte nødvendi­ge underud­valg.
§ 7
1 Generalforsamlingen er GSG&IF's øverste myndighed.
2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
3 Generalforsamlingen indkaldes ved offentlig opslag med mindst 14 da­ges varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for ge­neral­forsamlin­gen samt dagsorden.
4 Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalfor­sam­lin­gen skal være tilstillet formanden senest 8 dage før general­for­sam­lingens af­hol­delse.
5
   Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden.:
1.         Valg af dirigent
2.         Valg af protokolfører
3.         Beretning om foreningens virksomhed
4.         Forelæggelse og godkendelse af det reviderede
            regnskab for det forløbne år.
5.         Godkendelse af budget for det kommende
7.         Valg af:
            
a.   Formand
        b.   Næstformand, Kasserer og Sekretær.
           
c.   Bestyrelsesmedlem
            d.   2 suppleanter til be­styrelsen
8.         Valg af.:
        a.   Revisor                        
            b.   1 revisor suppleant
9.         Valg af:
        a.   Fanebærere
            b.   Fanebærer suppleant
10.      Godkendelse af 2 repræsentanter til hallens bestyrel­se
11.      Eventuelt
6 Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke udtryk­ke­ligt er bestemt, ved simpel stemmeflertal mel­lem de fremmødte med­lem­mer.
7 Forslag til ændring af vedtægter kan kun vedtages med min­dst 2/3 f­ler­tal af de fremmødte stemmeberettiget medlemmer.
8 Forslag til ændring af vedtægter kan kun sættes til afstem­ning, så­fremt vedtægtsændringen har været medtaget på dags­ordenen til ge­neralforsam­lingen.
9
Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt blot et medlem ønsker dette.
10

Ekstraordinær generalforsamling i GSG&IF kan afholdes

  1. Når bestyrelsen eller forretningsud­valget finder an­ledning dertil eller,
  2. Hvis mindst 25 medlemmer skriftligt begærer dette overfor bestyrelsen til behandling af  et  angivet emne.
  3. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter be­gæringen og med indkaldelse som den ordi­nære.
11 Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer
12 Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte med­lem­mer, som på dagen for generalforsam­lingen er fyldt 14 år, og som ikke er i restan­ce med kontin­gent, eller andre på­lagte bidrag til foreningen.
§ 8
1 GSG&IF ledes af en bestyrel­se bestående af formand, næst­for­mand, kas­serer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem der alle vælges af generalfor­sam­lingen. Herudover består be­styrel­sen af af­delingsforman­den fra hver afdeling.
2
Formanden vælges for 1 år ad gangen.
Næstformanden, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.
Revisorer vælges for 2 år ad gangen 1 hvert år.
3 Næstformanden og kassereren er på valg de lige år, sekre­tæren og bestyrelsesmedlem er på valg de ulige år.
4 Kun medlemmer der er tilstede på generalforsamlingen, eller ­har givet skriftlig tilsagn kan vælges. Såfremt et af de på general­for­samlingen valgte medlemmer afgår i utide, indtræ­der suppleanten indtil næste generalforsamling.
5 Bestyrelsen indkaldes, af formanden, hvis et af bestyrel­sens medlem­mer forlanger det. Ordinære bestyrelsesmøder ind­kaldes med mindst 8 dages varsel.
6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 7 medlemmer er tilste­de. Står stemmerne lige er formandens stemme afgøren­de.
7 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og øvrige ejendele og afholder af foreningens midler de for­nødne ud­gifter under an­svar for GSG&IF's generalforsamling.
8 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget baseret på de en­kelte afde­lingers budgetter og fastsætter kontingent til hovedforeningen.
9 I tilfælde af store uforudsete udgifter kan bestyrelsen op­kræve et eks­traordinært kontingent.
10 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beret­ning om forhandlingerne.
11
De af generalforsamlingen valgte 5 bestyrelsesmedlemmer udgør GSG&IF's forretningsudvalg, der forestår den daglige vare­tagelse af GSG&IF's anliggender.
12 Forretningsudvalget har ret til at foretage kontrol af de enkelte af­delingers regnskaber og kassebeholdnin­ger, når det finder det for­nø­dent.
13 Bestyrelsen er berettiget til at ansætte en regnskabs­fører samt et revisionsfirma til at assistere den af general­for­samlingen valg­te kas­serer og revisor.
14 Bestyrelsen vælger repræsentanter, der kan indtræde i for­eninger, an­delsselskaber eller interessentskaber til at vareta­ge GSG&IF's in­ter­es­ser.
15 Bestyrelsen er berettiget til med 2/3 flertal at optage lån til GSG&IF's virksomhed.
16 Formanden repræsenterer foreningen og er i uopsættelige sa­ger beret­ti­get til at handle på foreningens vegne, men skal i sådanne sager eller tilfælde snarest foreligge sa­gen for bestyrelsen.
§ 9
1 GSG&IF's regnskabsår er kalender året.
2 Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påteg­nes af re­vi­sorerne, valgt på generalforsamlingen. Revi­so­rer­ne skal gen­nemgå regn­skabet - herunder også afdelings­regn­skaberne før med­lemsmøderne og ge­neralforsamlin­gen. Revi­sorerne har ret til med mellemrum uan­meldt at gen­nemgå regn­skaber og af­holde kasseeftersyn.
§ 10 
1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåteg­ning, er for­enin­gens be­styrelse forpligtet til at give orien­tering til politiet, el­ler om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke læn­gere bør være indehaver af en med­delt tilladelse til et våben.
2 For trænere, instruktører og holdledere tilknyttet børn under 15 år, skal indhentes oplysninger i Det Centrale Kriminalregister mod pædofilidomme. Indhentningen af oplysninger foretages for alle over 18 år ved samarbejdets start, samt en gang årligt. Indhentningen af oplysninger foretages af den ansvarlige afdelingsformand samt 2 udpegede medlemmer af forretningsudvalget i henhold til paragraf 36 i bekendtgørelse om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.
§ 11
1 På idrætspladsen og de øvrige lokaliteter, som foreningen benyt­ter, er medlemmerne pligtige til at rette sig efter gældende reg­le­menter.
2 Ved de arrangementer foreningen afholder eller deltager i er medlem­merne pligtige at rette sig efter de til enhver tid gæl­dende bestem­mel­ser.
3 Hvis et medlem tilsidesætter disse bestemmelser, kan det på­gælden­de medlem bortvises og ved gentagelse slettes ved­kom­mende medlem af for­eningen.
§ 12
1
Hvad disse vedtægter ikke foreskriver, afgøres af GSG­&IF's bestyrel­se.
Hvis denne skønner, at en sag er særlig vig­tig, og vedtægterne ikke inde­holder regler for sagens løsning, henvises den til af­gørel­se på den første generalforsam­ling, hvor den kan optages på dags­ordenen.
2
Foreningens værdier, herunder materiel og bygninger, skal stedse hol­des forsikrede.
§ 13 
1 Foreningen kan kun ophæves, når 2 på hinanden følgende generalforsam­linger med mindst 14 dages mellemrum vedtager enslydende be­slut­nin­ger herom med mindst 3/4 dels flertal af de afgivne stemmer.
2 Generalforsamlingen fastsætter da anvendelsen af for­eningens for­mue og øvrige ejendele, der skal anvendes til idræts­for­mål eller ung­domsar­bejde i Roskilde kommune.
Vedtaget på generalforsamlingen den 26.02.92
Revideret på generalforsamlingen den 25.03.94.
Revideret på generalforsamlingen den 16.03.95
Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 30.05.96
Revideret på generalforsamlingen den 25.03.04