Menu

Retningslinjer i Gundsølille Fodbold

  

Træner/holdleder ansvar:

Når du er træner og/eller holdleder har du ansvaret for at deltage i trænermøder, sørge for kontakt til forældrene ved bl.a. afholdelse af forældremøder. Sørge for at der bliver meldt hold til turnering i DBU Sjælland, samt evt. melde hold til stævner. Bestyrelsen har besluttet, at alle hold i Gundsølille bruger Holdsport til styring af spillere, træning og kampe, da dette giver forældre og spillere et godt samlet overblik over div. aktiviteter.

Som træner/hjælpetræner i Gundsølille Fodbold, er man forpligtet til at overholde de etiske retningslinjerne fra DBU. Se mere her: http://www.dbusjaelland.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/Etisk%20kodeks

Får du fast vedvarende hjælp til dit hold, f.eks. i form af ny hjælpetræner, SKAL personen godkendes i bestyrelsen, inden vedkommende kan bruges i den daglige træning. Klubben skal kunne stå inde for trænere og hjælpetrænere, og så skal der være indhentet en børneattest hvis personen er over 15 år. 

 

Økonomi:

Som udgangspunkt, er alle hold selv ansvarlige for at skaffe sponsorer til spilletøj. Holdene sørger også selv for betaling af træningslejre, evt. forplejning, ture o. lign.

Der er mulighed for at søge om tilskud i klubben til spillertøj samt træningslejre, ture mv. Dette gøres ved at sende en ansøgning pr. mail til bestyrelsen med beskrivelse af turen/arrangementet/spillertøj og beløbet der ønskes. Tilskud tildeles i det omfang, budget og økonomi tillader det.

 

Klubben sørger for:

At alle årgange/hold altid har bolde og andet materiale til rådighed, som gør fodboldtræning muligt.

Trænere/hjælpetrænere få, et par mdr. efter start, en Gundsølille Fodbold NIKE træningsdragt, samt shorts og T-shirt, som meget gerne skal bæres til træninger. Den udleverede NIKE træningsdragt/trøje SKAL bæres ved kampe og stævner. Dette er, i forhold til den sponsoraftale der er lavet, et krav fra NIKE, Unisport og klubbens sponsorer.

 

Materialekøb:

Materialeønsker indsendes til bestyrelse, som vurderer det ønskede.

Ca. 2 gange årligt samles materialeønsker sammen og bestilles samlet.

Mangler man noget derudover er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte den materialeansvarlige.

 

Turneringstilmelding:

Der bliver meldt hold til i 3- og 5-mands udendørsturnering en til to gange om året. 8- og 11-mands hold fortsætter automatisk, alt efter hvilken turnering man spiller i.

Aftaler om hvilke rækker man ønsker at deltage i, træffes på et trænermøde inden deadline for tilmelding til turnering.

 

Stævner:

De yngste årgange op til U10, deltager ikke i en turnering, men i stævner som afvikles over en dag med flere kortere kampe.

Stævner kan tilmeldes i både DBU Sjælland regi og via staevner.dk.

Klubben anbefaler som udgangspunkt at deltage i DBU Sjællands 3- og 5-mands stævner.

 

Klubstævner

Ønsker man at deltage i klubstævner, er man velkommen til at tilmelde sig disse. Klubben betaler for holdgebyrer.

Vel at mærke hvis tilmeldingerne er supplement til de af fodboldforeningerne tilbudte stævner og turneringer,

da deltagelse i klubstævner koster væsentligt mere end DBU Sjælland.

Klubstævner er man som træner/holdleder selv ansvarlig for at finde og tilmelde sig. Oplysninger om betaling for tilmeldingen inkl. nødvendige oplysninger (som f.eks. bank, reg.- og konto nr., holdnavn, hold ID) sendes til kassereren som sørger at overføre stævnegebyret.

Klubben forventer som udgangspunkt at ALLE årgange/hold er tilmeldt turnering i DBU Sjælland og deltager i stævner som ekstra træning. Afhængig af klubbens økonomi, er det muligt at tilmelde sig 2-3 stævner ud over DBU Sjællands turnering.

Det skal dog nævnes at holdene altid er velkommen til at deltage i flere stævner mod egen betaling.

 

Find evt. stævner på www.staevner.dk . Du skal lave et login.

 

Spiller/kamptøj:

Det er i bestyrelsen vedtaget at Gundsølille Fodbold spiller i mærket NIKE og ALTID spiller i sort/blå stribet bluse, sorte bukser og sorte sokker. Dette SKAL overholdes. Ønsker de enkelte årgange/hold udebanetøj er der frit valg mht. farver. Dog frarådes helt sorte spiller/kampdragter, navnlig til indendørs fodbold, da dommeren oftest bærer sort dragt. Spillertøj forventes behandlet ordenligt så kommende årgange kan drage nytte af tøjet, dvs. at man sørger for altid at have styr på det antal spillersæt der er udleveret, så sættet er komplet.

 

Indendørs fodbold:

Det er kun muligt at træne, de dage hvor fodbold afdelingen har hallen til rådighed og fordelingen af tidspunkterne mellem holdene aftales på et trænermøde i efteråret. Hvis flere hold/årgange ønsker samme tidspunkt at træne på, træffer bestyrelsen beslutningen om hvem der får tiden tildelt.

 

Udendørs fodbold:

Træningstider bliver aftalt på et trænermøde. Man bliver som årgang/hold også tildelt en bane som man kan benytte på de aftalte tidspunkter.

Spilledage og tidspunkter for hjemmebanekampe for holdene i 8- og 11-mands turneringer aftales ligeledes på trænermødet.

 

Trænermøder:

Der afholdes trænermøder 2-4 gange om året. På trænermøderne drøftes der gerne informationer fra bestyrelsen. Der tilmeldes hold, fordeles spillerdage/ kampdage og tidspunkter, samt drøftes erfaringer.

Trænermøder indkaldes typisk af ungdomsformanden.

Trænere er også velkomne til at indkalde til møde, kontakt da ungdomsformanden.

 

Hjemmebanekampe:

I ungdomsrækkerne U11-U14 8-mands spilles der hjemme om onsdagen og/eller på den dag hvor man selv har træning og i forvejen har en bane til rådighed. I senior rækken spilles lørdag. DBU Sjælland stævnerne foregår typisk lørdag eller søndag.

 

Omklædningsrum:

Omklædning udpeges af hallens inspektører der ligeledes udpeger omklædning til gæstehold. Dette bedes respekteret.

Trænerne er ansvarlig for, at omklædningsrum efterlades i ordentlig stand og præcisere at fodboldstøvler tages af inden man går ind i omklædningsrummet.

Dette gælder både ved brug efter træning og kampe.

 

Boldrum:

I boldrummet bag hallen har fodbold alt deres grej. Det er også fodbolds ansvar at hold orden og rydde op. Rummet deles dog også med Lindebjerg Skolen, der også bærer ansvaret for at holde orden. Efter brug af hjørneflag, kegler og andet udstyr, SKAL dette sættes tilbage på rette placering. Det er til gavn for alle at der er pænt og ryddeligt.

 

Holdkort:

Alle hold som skal spille 8- eller 11- mands i DBU Sjælland, skal udfylde elektronisk holdkort til alle kampe inden kampstart, samt sørge for at indberette resultater til hjemmekampe. Resultatet indmeldes SENEST 1 time efter kampens afslutning.

For indendørs kampe i DBU Sjælland regi kan der gælde andre regler. Se www.dbusjaelland.dk for yderligere info.

Adgang til Holdkort foregår via DBU app’en. Klubben betaler for at trænere og holdledere kan få adgang til de ekstra funktioner der er i app’en, da dette kræver abonnement.

 

Bøder:

“Glemmer” et hold flere gange at indberette holdkort eller udebliver flere gange, betaler holdet selv bøderne.

Har man svært ved at stille hold, må man gerne kontakte yngre årgange og bede om hjælp til at stille hold.

Hvis man vil, kan man altid stille hold! Vi udebliver helst ikke fra kampe.

Ved man i forvejen i god tid, at man ikke kan spille kamp en bestemt dato, er der procedurer for hvornår og hvordan man kan ændre spilledatoer eller melde afbud til kampe eller stævner.

Disse procedurer findes på DBU Sjællands hjemmeside.

 

Indmeldelse:

Det er trænerens opgave og pligt at sørge for at spillerne er indmeldt. Indmeldelse i Gundsølille Fodbold findes på vores hjemmeside http://www.gundsolille.dk/bliv-medlem/indmeldelse/. Formularen udfyldes af nye medlemmer/spillere/forældre til disse og foregår elektronisk. Man kan frit komme og prøvetræne 3 gange. Herefter skal man indmeldes i fodbold.

 

Udmeldelse:

Det er trænerens pligt at sørge for, at hvis en spiller ikke længere kommer, bliver udmeldt. Udmeldelse af klubben skal meddeles til træner/holdleder, samt via udfyldelse af formularen på hjemmesiden http://www.gundsolille.dk/bliv-medlem/udmeldelse/.

Man er først udmeldt, når klubben har modtaget skriftlig besked her om. Træner/holdleder er forpligtet til, at holde kasseren opdateret med spillere på årgangen. Listen af spillere afleveres til kasseren 2 gange om året i januar og juli.

 

Restancer:

Trænere/holdleder får medlemsliste for årgangen, tilsendt et par gange om året og skal her tjekke op på, om listen stemmer med spillere på årgangen, samt i samarbejde med kasseren, opfordre forældre/spillere til at betale deres evt. restancer. Spillere i restance må ikke benyttes i kamp, og kan heller ikke vælges til holdkort.

 

Bestyrelsen i Gundsølille Fodbold